Bột giặt LIX: Quý 2 lãi 40 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ – thấp nhất trong 9 quý gần đây

Bột giặt LIX: Quý 2 lãi 40 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ – thấp nhất trong 9 quý gần đây

Công ty Cổ phần Bột giặt LIX (mã CK: LIX) đã công bố BCTC quý 2/2021 và luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021.

Cụ thể, riêng quý 2, doanh thu thuần đạt gần 657 tỷ đồng giảm 5% so với cùng kỳ, trừ giá vốn lợi nhuận gộp đạt 139 tỷ đồng, giảm 11% so với quý 2/2020. 

Sau khi trừ các khoản chi phí LIX lãi sau thuế 40 tỷ đồng, giảm 16,7% so với cùng kỳ năm ngoái. EPS đạt 1.108 đồng – Đây cũng là mức lợi nhuận thấp nhất trong 9 quý gần đây của LIX.