Công chức, viên chức có lợi gì khi không cải cách tiền lương?

Công chức, viên chức có lợi gì khi không cải cách tiền lương?

Giáo viên vẫn hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo

Có lẽ đây là một trong những quy định nổi bật nhất khi so sánh giữa không cải cách tiền lương và cải cách tiền lương. Bởi vì, theo Nghị quyết 27 về cải cách tiền lương, khi thực hiện cải cách tiền lương, phụ cấp thâm niên nghề của giáo viên sẽ được bãi bỏ.

Đặc biệt, tại Điều 76 của Luật Giáo dục năm 2019 cũng không còn quy định về loại phụ cấp này trong cơ cấu tiền lương như quy định trước đó, mà giáo viên chỉ còn được ưu tiên hưởng phụ cấp đặc thù nghề.

Dù vậy, do cải cách tiền lương tạm hoãn đến thời điểm thích hợp bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên hiện tại trong năm 2022 này, giáo viên vẫn tiếp tục hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo theo quy định của Nghị định 77/2021/NĐ-CP .

Đồng thời, khoản 2 Điều 6 Nghị định 77 khẳng định, chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo được áp dụng từ ngày 1/7/2020 cho đến khi thực hiện chính sách tiền lương mới theo quy định của Chính phủ.

Như vậy, căn cứ các quy định trên, do cải cách tiền lương đang tạm hoãn nên giáo viên vẫn hưởng phụ cấp thâm niên cùng với cách xếp lương theo 4 Thông tư mới từ 20/3/2021.

Công chức, viên chức vẫn được hưởng thu nhập ngoài lương, cơ chế đặc thù

Một trong những thay đổi sau khi cải cách tiền lương và cách tính lương công chức, viên chức hiện nay là khi cải cách tiền lương, công chức, viên chức sẽ không còn được hưởng thu nhập ngoài lương. 

Cụ thể, theo Nghị quyết 27 năm 2018, cơ cấu tiền lương mới của công chức sẽ gồm: Lương cơ bản (chiếm khoảng 70%) và các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30%).

Đồng thời, bổ sung tiền thưởng vào cơ cấu tiền lương của công chức, viên chức và bãi bỏ các khoản chi ngoài lương của công chức, viên chức có được từ nguồn ngân sách Nhà nước như tiền bồi dưỡng họp, tiền xây dựng văn bản, đề án, hội thảo…

Không chỉ vậy, các khoản chi ngoài lương như tiền xe ô tô, tiền điện thoại… cũng sẽ được nghiên cứu trả theo quy định khoán.

Về cơ chế đặc thù, tại Nghị quyết 40 ngày 13/11/2021, Quốc hội đã giao Chính phủ tiếp tục thực hiện cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù cho đến khi thực hiện cải cách tiền lương.

Do đó, khi chưa cải cách tiền lương, những khoản chi ngoài lương cùng thu nhập đặc thù của công chức, viên chức sẽ vẫn được giữ nguyên.

Nhiều khoản phụ cấp vẫn được giữ lại

Ngoài cải cách về cách tính lương cơ bản thì một trong những đặc điểm khác biệt trước và sau khi cải cách là các khoản phụ cấp của công chức, viên chức. Theo đó, nếu cải cách tiền lương, sẽ không gộp các khoản phụ cấp như: Phụ cấp gồm phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề, phụ cấp độc hại, nguy hiểm; Phụ cấp đặc biệt, phụ cấp thu hút, trợ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn.

Đồng thời, sẽ bãi bỏ các khoản phụ cấp như: Thâm niên nghề; Phụ cấp chức vụ lãnh đạo; Phụ cấp công tác Đảng đoàn thể chính trị, xã hội; Phụ cấp công vụ; Phụ cấp độc hại, nguy hiểm.

Như vậy, so với các khoản phụ cấp sau khi cải cách, hiện nay, công chức, viên chức được hưởng nhiều khoản phụ cấp hơn.