Đề xuất cơ chế đặc thù xây dựng Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương

Đề xuất cơ chế đặc thù xây dựng Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu và đề xuất thực hiện thí điểm đồng bộ các cơ chế chính sách đặc thù để xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Các chính sách đặc thù tập trung vào quy hoạch, đầu tư công, tài chính – ngân sách, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, phát triển nguồn nhân lực…

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm hoàn thiện để báo cáo Chính phủ xem xét, trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan và địa phương liên quan khẩn trương tổ chức tổng kết quy định về tiêu chí phân loại đô thị. Trên cơ sở này, Bộ đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan tại Nghị quyết 1210/20216/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong đó, cần chú trọng nghiên cứu, bổ sung các quy định áp dụng đối với đô thị có tính chất đặc thù, báo cáo Chính phủ xem xét trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong tháng 8/2021.

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương tiến hành tổng kết việc thực hiện các quy định về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. Trên cơ sở đó, Bộ đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong đó, trọng tâm nghiên cứu, bổ sung các quy định về việc thành lập đơn vị hành chính đô thị đối với khu vực có giá trị đặc biệt về di sản văn hóa, lịch sử và du lịch.

Đồng thời, Bộ Nội vụ tổng kết việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 quy định tại Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2022-2030. Bộ Nội vụ báo cáo Chính phủ xem xét trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong tháng 8/2021.