Dự án KĐT mới Phúc Ninh hơn 4.000 tỷ đồng được cấp giấy chứng nhận đầu tư

Dự án KĐT mới Phúc Ninh hơn 4.000 tỷ đồng được cấp giấy chứng nhận đầu tư

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2065/KHĐT-ĐKKD ngày 25/12/2020 về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc – CTCP để thực hiện Dự án Khu đô thị mới Phúc Ninh tại thành phố Bắc Ninh.

Ngày 29/12/2020, UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có văn bản số 4450 về cấp giấy chứng nhận đầu tư thực hiện Dự án KĐT mới Phúc Ninh, TP Bắc Ninh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý giao Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với Dự án Khu đô thị mới Phúc Ninh tại thành phố Bắc Ninh; việc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Yêu cầu Nhà đầu tư thực hiện dự án đảm bảo đúng tiến độ và các quy định của pháp luật có liên quan; Nhà đầu tư chỉ được phép triển khai dự án khi đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Giao các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư; UBND thành phố Bắc Ninh theo chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành, có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện thực hiện của dự án theo quy định của pháp luật; kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý đảm bảo đúng các quy định của pháp luật.

Được biết, Dự án Phúc Ninh có vị trí nằm trung tâm Tp. Bắc Ninh thuộc các phường Đại Phúc, Vũ Ninh và Thị Cầu (TP Bắc Ninh). Tổng diện tích thực hiện dự án là 146,2 ha, tổng mức đầu tư ước tính hơn 4.245 tỷ đồng.