Gỗ Trường Thành (TTF): Tiếp tục có lãi mỏng trong quý 3/2021 với hơn 1 tỷ đồng, đang lỗ luỹ kế hơn 3.000 tỷ đồng

Gỗ Trường Thành (TTF): Tiếp tục có lãi mỏng trong quý 3/2021 với hơn 1 tỷ đồng, đang lỗ luỹ kế hơn 3.000 tỷ đồng

Gỗ Trường Thành (TTF) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 3/2021 với doanh thu 343,5 tỷ đồng, tăng hơn 34% so với cùng kỳ năm 2020. Khấu trừ giá vốn, Công ty thu về lợi nhuận gộp gần 74 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 44 tỷ hồi quý 3/2020. Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng. Công ty cũng ghi nhận khoản lãi nhẹ từ công ty liên kết (cùng kỳ lỗ).

Khấu trừ, Công ty có lãi thuần từ hoạt động kinh doanh trở lại với hơn 3 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ hơn 16 tỷ đồng. Dù vậy, do phải ghi nhận chi phí khác đột biến (hơn 49 tỷ đồng nhưng không có thuyết minh), lợi nhuận ròng theo đó thu về chỉ vào khoảng 1,1 tỷ đồng giảm hơn 92% so với quý 3/2020.

Đây là quý thứ 2 Công ty có lãi trở lại. Luỹ kế 9 tháng đầu năm, TTF thu về 1.111 tỷ doanh thu, tăng 36%. Ngược lại, LNST 11 tỷ đồng – chỉ còn khoảng 1/5 cùng kỳ.