Hệ số khả năng thanh toán là gì? Cách tính và ý nghĩa

Hệ số khả năng thanh toán là gì? Cách tính và ý nghĩa

Hệ số khả năng thanh toán cho biết khách hàng có khả năng thanh toán hay không, không chỉ thể hiện khả năng về tài chính mà còn thể hiện ở khả năng chi trả.

1. Khả năng thanh toán ngắn hạn:

Khả năng thanh toán ngắn hạn = Giá trị tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn / Nợ ngắn hạn

Hệ số này cho biết khách hàng có đủ tài sản lưu động để đảm bảo trả nợ ngắn hạn không. Nếu hệ số từ 1 đến 2 thì khả năng thanh toán bình thường. Nếu hệ số nhỏ hơn 1 là biểu hiện thiếu khả năng thanh toán, cần đi sâu tìm hiểu nguyên nhân.

2. Khả năng thanh toán nhanh:

 Khả năng thanh toán nhanh = (Giá trị tài sản lưu động – Giá trị hàng tồn kho) / Nợ ngắn hạn

Hệ số này cho biết khả năng lưu chuyển các nguồn tiền nhanh để trả nợ khi không có thu nhập từ nguồn bán hàng. Ở Việt Nam, hệ số này từ 0,5 đến 1 là bình thường. Nếu nhỏ hơn 0,5 là biểu hiện khả năng thanh toán gặp khó khăn.

3. Khả năng thanh toán tức thời:

Khả năng thanh toán tức thời = Tổng số tiền mặt và coi như tiền mặt / Nợ ngắn hạn

Hệ số này mức từ 0,1 đến 0,5 là biểu hiện lượng tiền mặt được duy trì bình thường

4. Vốn lưu động:

Vốn lưu động = Giá trị tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn – Nợ ngắn hạn

Chỉ tiêu này phản ánh tính ổn định nguồn vốn hỗ trợ cho tài sản lưu động nhiều hay ít.

https://cafef.vn/he-so-kha-nang-thanh-toan-la-gi-cach-tinh-va-y-nghia-20220226183327681.chn