Hoa Sen chi trả cổ tức NĐTC 2019-2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%

Hoa Sen chi trả cổ tức NĐTC 2019-2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%

Cụ thể, HSG sẽ phát hành 44.462.521 cổ phiếu mới để trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%. Tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 10 cổ phiếu mới. Tổng giá trị phát hành 444.625.210.000 đồng. Sau khi chi trả cổ tức bằng cổ phiếu vốn điều lệ của HSG sẽ tăng lên thành 4.890.877.340.000 đồng.

Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 30/9/2020 theo báo cáo tài chính hợp nhất NĐTC 2019-2020 đã kiểm toán của công ty.

Dự kiến thời điểm chốt danh sách cổ đông vào ngày 15/6/2021 và hoàn thành việc chi trả cổ tức trong tháng 7/2021.