Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 8 doanh nghiệp

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 8 doanh nghiệp

CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP): Ngày 8/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 29/10/2021.

CTCP Cảng Cát Lái (CLL): ngày 1/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 22% (01 cổ phiếu nhận 2.200 đồng). Thời gian thanh toán 14/10/2021.

CTCP Transimex (TMS): Ngày 24/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 8/10/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 12,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 15%. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 122 tỷ đồng.

CTCP Thực phẩm Bích Chi (BCF): Ngày 24/9 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 8/10/2021.

CTCP Thương mại Kiên Giang (KTC): Ngày 24/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 25/10/2021.

CTCP Dịch vụ đường cao tố Việt Nam (VSE): Ngày 23/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 30/9/2021.

CTCP Cao su Sông Bé (SBR): Ngày 28/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 1,3% (01 cổ phiếu nhận 130 đồng). Thời gian thanh toán 29/10/2021.

CTCP Cấp nước Quảng Bình (NQB): Ngày 27/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 1,55% (01 cổ phiếu nhận 155 đồng). Thời gian thanh toán 11/10/2021.