Louis Land (BII) điều chỉnh hồi tố khoản tiền gần 35 tỷ đồng trên BCTC hợp nhất năm 2020

Louis Land (BII) điều chỉnh hồi tố khoản tiền gần 35 tỷ đồng trên BCTC hợp nhất năm 2020

CTCP Louis Land (mã chứng khoán BII) công bố thông tin về Báo cáo tài chính hợp nhất có điều chỉnh hồi tố.

Nguyên nhân, Louis Land cho biết, thời điểm ngày 21/12/2020 Tập đoàn đã thực hiện đầu tư vào Công ty TNHH Golden Resource bằng hình thức nhận chuyển nhượng lại phần vốn góp từ bà Lê Thị Hải Yến (bên liên quan trước đó) với giá trị nhận chuyển nhượng gần 89,13 tỷ đồng tương ứng quyền sở hữu 99,03% vốn điều lệ của Golden Resource.

Ban Tổng Giám đốc đã xác định giá trị hợp lý bằng giá trị ghi sổ của tài sản thuần của Golden Resource tại ngày mua là hơn 124 tỷ đồng dựa trên BCTC đã kiểm toán của công ty này cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020.

Do đó Louis Land đã hạch toán lãi từ giao dịch mua rẻ này (hơn 34,9 tỷ đồng) vào vốn chủ sở hữu (khoản mục lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước) mà không đưa vào kết quả hoạt động kinh doanh (khoản mục lợi nhuận khác) của năm tài chính 2020.

Vì vậy Ban Tổng Giám đốc đã xem xét thông tin trong quá khứ và thực hiện điều chỉnh hồi tố liên quan đến việc đã hạch toán nghiệp vụ lãi từ giao dịch mua giá rẻ phát sinh vào cuối năm 2020 (số tiền tương ứng hơn 34,9 tỷ đồng nêu trên).