Mỏ Việt Bắc (MVB) báo lãi sau thuế 334 tỷ đồng cả năm, vượt 85% kế hoạch

Mỏ Việt Bắc (MVB) báo lãi sau thuế 334 tỷ đồng cả năm, vượt 85% kế hoạch

Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV – CTCP (mã chứng khoán MVB) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2021 với doanh thu và lợi nhuận đều sụt giảm so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu thuần trong quý đạt 1.419 tỷ đồng, giảm 6,8% so với cùng kỳ. Trong khi đó chi phí vốn lại tăng với tỷ lệ tăng 6,5% dẫn tới lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn 200 tỷ đồng, giảm 47% so với quý 4/2020. Biên lợi nhuận gộp cũng giảm từ 24,8% quý 4/2020 xuống còn 14,1%.

Trừ các chi phí phát sinh, quý 4 Mỏ Việt Bắc lãi trước thuế 66,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế giảm 71,8% so với cùng kỳ, còn 55 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 32,3 tỷ đồng.