Ông Nghiêm Hải Anh thôi giữ chức Phó TGĐ thường trực Sunshine Group

Ông Nghiêm Hải Anh thôi giữ chức Phó TGĐ thường trực Sunshine Group

Cụ thể, căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Nghiêm Hải Anh, theo Quyết định số 219/2020/QĐ-TĐ ngày 31/12/2020 và Quyết định số 675/2020/QĐ-SSH ký cùng ngày, kể từ tháng 1/2021, ông Nghiêm Hải Anh không còn là thành viên trong Ban điều hành cao cấp của Tập đoàn Sunshine Group và Công ty CP Sunshine Homes.

Ông Nghiêm Hải Anh tốt nghiệp Thạc sĩ quản lý – Đại học Công nghệ Washington DC, Hoa Kỳ (WIT – USA); Cử nhân kinh doanh, Trường Kinh doanh – Đại học Thành phố Manchester, Hoàng Gia Anh Quốc.