Quốc hội chốt chỉ tiêu GDP năm 2022 khoảng 6-6,5%

Quốc hội chốt chỉ tiêu GDP năm 2022 khoảng 6-6,5%

Chiều 12/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2022 và Nghị quyết về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 -2025.

Kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tận dụng mọi cơ hội để phục hồi

Với 472/472 đại biểu Quốc hội (tương đương 100% đại biểu) tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2022.

Theo đó, Nghị quyết nêu rõ mục tiêu tổng quát là thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của nhân dân cùng với tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ hiệu quả người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời, tận dụng mọi cơ hội để thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội trên cả nước, trong từng ngành, lĩnh vực, địa phương và duy trì các động lực tăng trưởng trong dài hạn. Kiên trì giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao tính tự chủ, khả năng chống chịu, thích ứng của nền kinh tế.

Cùng với đó, tiếp tục ưu tiên hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là một số công trình trọng điểm quốc gia; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng và phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Chú trọng phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội và không ngừng cải thiện đời sống nhân dân.

Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, khơi thông, huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển đất nước.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo đồng thuận xã hội.

Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Chủ động hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước và củng cố, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Nghị quyết đưa ra 15 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế – xã hội năm 2022.

1. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước ( GDP ) khoảng 6-6,5%

2. GDP bình quân đầu người đạt 3.900 USD

3. Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt khoảng 25,5-25,8%

4. Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 04%

5. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân khoảng 5,5%

6. Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội đạt 27,5%

7. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67%, trong đó có bằng, chứng chỉ đạt khoảng 27-27,5%

8. Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 04%

9. Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều) giảm khoảng 01-1,5%

10. Số bác sĩ trên 1 vạn dân đạt 9,4 bác sĩ

11. Số giường bệnh trên 1 vạn dân đạt 29,5 giường bệnh

12. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 92% dân số

13. Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 73%

14. Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt 89%

15. Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 91%.

Phấn đấu đạt khoảng 1,5 triệu doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025

Với 460/465 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 92,18%), Quốc hội cũng đã chính thức thông qua Nghị quyết về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 -2025.