Tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) là gì? Cách tính hệ số NIM của ngân hàng

Tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) là gì? Cách tính hệ số NIM của ngân hàng

Tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM – Net Interest Margin) phản ánh tốc độ tăng trưởng thu từ lãi so với tốc độ tăng chi phí.

NIM đo lường mức chênh lệch giữa thu từ lãi và chi phí trả lãi mà ngân hàng có thể đạt được thông qua hoạt động kiểm soát chặt chẽ tài sản sinh lời và theo đuổi nguồn vốn có chi phí thấp;  cho thấy ngân hàng đã tối đa hóa các nguồn thu từ lãi và giảm thiểu chi phí từ lãi.

Công thức tính: