Việt Nam đảo ngược tình thế lệ thuộc vốn vay nước ngoài

Việt Nam đảo ngược tình thế lệ thuộc vốn vay nước ngoài

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ( HNX ) vừa có báo cáo tổng quan nhìn lại 12 năm thị trường trái phiếu Chính phủ chuyên biệt (9/2009 – 9/2021).

Điểm nổi bật trong báo cáo này, cũng là kết quả của Chính phủ sau quá trình 12 năm nói trên, tập trung ở việc đảo ngược được tình thế lệ thuộc vốn vay nước ngoài trước đây và giảm thiểu chi phí phải trả cho ngân sách.

Xu hướng đảo ngược này đã thể hiện rõ những năm gần đây; số liệu HNX vừa cập nhật nhấn mạnh thêm mức độ của xu hướng.